Poprzednia wersja

W dniach 28–29 marca 2012 r. odbyło się 8. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim m.in. ustawę o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych oraz ustawy o sporcie. Ma ona na celu uregulowanie zasad używania symboli narodowych na strojach reprezentacji Polski, reprezentacji olimpijskiej i paraolimpijskiej. Główną przesłanką jej przygotowania była kontrowersyjna decyzja Polskiego Związku Piłki Nożnej, z której wynikało, że godło ma zostać zastąpione logo związku. Obowiązujące obecnie przepisy ustawy o sporcie dają Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu i polskim związkom sportowym fakultatywne prawo, czyli możliwość, a nie obowiązek, używania wizerunku orła, ustalonego dla godła na podstawie przepisów ujętych w ustawie o godle, na stroju reprezentacji kraju, reprezentacji olimpijskiej i paraolimpijskiej.


 

Ustawa przewiduje nałożenie na polskie związki sportowe, Polski Komitet Olimpijski oraz Polski Komitet Paraolimpijski obowiązku umieszczania na strojach reprezentacyjnych godła RP, którego wzór zawiera załącznik do ustawy o godle. Przewidziano odstępstwa od tej zasady w wypadku, gdy przepisy międzynarodowej organizacji sportowej działającej w danym sporcie, do której należy polski związek sportowy, przepisy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego czy Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego stanowią inaczej, czyli przewidują używanie na stroju reprezentacji innych symboli narodowych. Takie odstępstwa dotyczą obecnie na przykład siatkarzy czy tenisistów. Kolejną istotną zmianą wynikającą z nowelizacji jest uzyskanie przez polskie związki sportowe, Polski Komitet Olimpijski i Polski Komitet Paraolimpijski prawa do wykorzystania do celów gospodarczych przedmiotów będących odwzorowaniem stroju reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej w zakresie wyznaczonym przez regulamin polskiego związku sportowego, należącego do międzynarodowej organizacji sportowej działającej w danym sporcie, regulamin Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego czy regulamin Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego. Zmiana ta stanowi wyjątek od obowiązującej reguły, zawartej w art. 16 ust. 1 ustawy o godle, zgodnie z którym, symbole Rzeczypospolitej Polskiej nie mogą być umieszczane na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego. Komisja Nauki, Edukacji i Sportu wniosła o przyjęcie ustawy z 3 poprawkami porządkującymi, redakcyjnymi, zmierzającymi do ujednolicenia zapisów. Podczas dyskusji senator Kazimierz Wiatr zaproponował zmianę, odrzuconą jednak przez Senat, aby decyzję o odstąpieniu od umieszczania godła na stroju podejmował minister sportu. W wyniku głosowania poparcie Izby uzyskały poprawki komisji nauki. Senat przyjął ponadto z 11 poprawkami nowelę ustawy o drogach publicznych, a bez poprawek – ustawę o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 13 września 2011 r. Ponadto Izba podjęła uchwałę z okazji 120. rocznicy urodzin wielkiego matematyka Stefana Banacha, a także przyjęła opinię o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE w odniesieniu do informacji kierowanych do ogółu społeczeństwa dotyczących produktów leczniczych wydawanych na receptę lekarską; COM(2012)048 oraz projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 726/2004 w odniesieniu do informacji kierowanych do ogółu społeczeństwa dotyczących produktów leczniczych stosowanych u ludzi wydawanych na receptę lekarską; COM(2012)049.

Izba zdecydowała także o wniesieniu do Sejmu 5 projektów ustaw. Wszystkie, przygotowane z inicjatywy Komisji Ustawodawczej, dostosowują system prawa do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. W projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych proponuje się, aby osobom, które nie opłaciły składek ZUS lub opłaciły je w zaniżonej wysokości, ZUS nie wymierzał dodatkowej opłaty. Osoby te będą podlegały karze za przestępstwo lub za wykroczenie. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego przewiduje możliwość zasądzenia kosztów w sprawach rozpoznawanych w trybie publicznoskargowym nie tylko od oskarżonego, ale także od Skarbu Państwa. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu uchyla przepisy ograniczające jawność postępowania sądowo-administracyjnego odnośnie do skargi na odmowę udostępnienia przez IPN wglądu do dokumentów znajdujących się w jego zasobach. Projekt ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym przewiduje, że mieszkańcy w referendum będą mogli zajmować także stanowisko w istotnych sprawach dotyczących społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących wspólnotę, a niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji organów innych władz publicznych. W projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego doprecyzowano, że pierwsza sprzedaż gatunków ryb, których zasoby wymagają wzmożonej ochrony lub wzmożonego nadzoru, odbywa się wyłącznie w centrum pierwszej sprzedaży, a nie również w miejscach wskazanych w rozporządzeniu ministra ds. rybołówstwa.