Poprzednia wersja

W dniu 14 marca 2012 r. odbyło się 7. posiedzenie Senatu, na którym rozpatrzono 2 ustawy i przyjęto je bez poprawek. Izba zdecydowała także o wniesieniu do Sejmu 2 projektów ustaw – o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw; o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.


Ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin, którą z przedłożenia rządu Sejm uchwalił na 9. posiedzeniu, 2 marca 2012 r., przewiduje opodatkowanie wydobycia miedzi i srebra. Podatek, pobierany na podstawie wzorów ustalonych osobno dla miedzi i dla srebra, ma stanowić dochód budżetu państwa. Zgodnie z uchwalonymi przepisami, wielkość dochodów budżetowych z tytułu podatku zostanie uzależniona od wartości surowców na rynku światowym, kursu dolara amerykańskiego, w którym miedź i srebro są notowane na giełdzie, oraz od wolumenu wydobycia. W zależności od koniunktury wartość podatku będzie mogła wahać się od 0,5% – w wypadku niskich cen na rynkach światowych do 35% przy bardzo dobrej koniunkturze.

Podstawę opodatkowania będzie stanowić ilość miedzi i srebra zawarta w wyprodukowanym koncentracie. Ustawa przewiduje wartości progowe, w odniesieniu do których zmienia się sposób obliczania podatku. Dla miedzi to 15 tys. zł za 1 t. Powyżej tej kwoty stawkę podatku oblicza się jako sumę 3,3% średniej ceny miedzi i 0,1% średniej ceny miedzi podniesionej do potęgi 2,5. Maksymalna stawka podatku wyniesie wówczas 16 tys. zł za 1 t. Jeśli cena 1 t miedzi nie przekracza 15 tys. zł, stawka podatku ma charakter liniowy i za 1 t wynosi 44% różnicy między średnią ceną miedzi a kwotą 12 tys. zł. Przy czym minimalna stawka podatku to 0,5% średniej ceny miedzi. Dla srebra wartość progową ustalono na poziomie 1 tys. 200 zł za 1 kg. Powyżej tej kwoty stawka podatku stanowi sumę 12,5% średniej ceny srebra i 0,1% średniej ceny srebra podniesionej do potęgi 4. Maksymalna stawka podatku wyniesie w tym wypadku 2 tys. 100 zł za 1 kg. Jeśli średnia cena za 1 kg srebra nie przekracza 1 tys. 200 zł, stawka podatku to 75% różnicy między średnią ceną srebra a 1 tys. zł. Minimalna stawka podatku wyniesie wówczas 0,5% średniej ceny srebra. Średnia cena miedzi i srebra jest obwieszczana przez ministra finansów do dziesiątego dnia każdego miesiąca na podstawie średnich dziennych notowań dla srebra i miedzi, ustalonych na Londyńskiej Giełdzie Metali.

Ustawa przewiduje też, że opodatkowaniu nie będzie podlegać część urobku przekazywanego na cele badawcze, czyli nie więcej niż 1 t urobku rudy miedzi miesięcznie. Ustawa zobowiązuje ponadto ministra finansów do przygotowania najpóźniej w ciągu 2 lat informacji na temat wpływu obciążenia tym podatkiem na sektor wydobywczy. Według resortu finansów, podatek od wydobycia miedzi i srebra przyniesie w 2012 r. budżetowi około 1,8 mld zł, a w kolejnych latach mniej więcej po 2,2 mld zł.

Zgodnie ze stanem faktycznym na 12 stycznia 2012 r., występujące na terenie Dolnego Śląska zasoby przemysłowe rudy miedzi i srebra w obecnych warunkach technologicznych warte zagospodarowania to około 1 mld 159 mln 991 tys. t. Zawarte w rozpoznanych złożach zasoby miedzi metalicznej szacuje się mniej więcej na 24 mln t, a zasoby przemysłowe srebra – na 68 tys. t.

Za przyjęciem ustawy bez poprawek głosowało 60 senatorów, 33 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu.

Senat przyjął także bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Od 1 stycznia 2012 r. obowiązują przepisy, które zmniejszyły wysokość rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z 0,6% do 0,25%. Sejm na 9. posiedzeniu, 2 marca 2012 r., uchwalił nowelizację ustawy, zgodnie z którą od 1 stycznia 2013 r. wysokość rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej ma się zwiększyć z 0,25% do 0,4 %. Rezerwa to część ogólnej subwencji oświatowej, wynoszącej w 2012 r. 38,7 mld zł, z której samorządy finansują szkoły. Z rezerwy subwencji oświatowej dofinansowywane są m.in. remonty szkół i dostosowywanie ich do potrzeb młodszych uczniów, doposażenie szkół zawodowych, a także pomoc samorządom w remontach obiektów oświatowych, uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych i zdarzeń losowych. O wykorzystaniu rezerwy decyduje resort edukacji na wniosek samorządów.

Inicjatorami uchwalonej zmiany były sejmowe komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Zdaniem projektodawców, zwiększenie rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej do 0,4% jest konieczne, ponieważ m.in. ma umożliwić szkołom lepsze przygotowanie się do przyjęcia sześciolatków, a także ułatwić uruchomienie kwalifikacyjnych kursów zawodowych od września 2012 r.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej wniosły o przyjęcie noweli bez poprawek. Wniosek o odrzucenie nowelizacji złożyli senatorowie: Stanisław Karczewski, Władysław Ortyl i Kazimierz Wiatr. Izba odrzuciła go jednak głosami 63 senatorów, przy 31 za i 1 wstrzymującym się, i poparła stanowisko komisji. Za przyjęciem nowelizacji bez poprawek głosowało 61 senatorów, 31 było przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu.