Poprzednia wersja

W dniach 15−16 lutego 2012 r. odbyło się 6. posiedzenie Senatu. Rozpatrzono na nim ustawę budżetową na rok 2012, do której wprowadzono 11 poprawek. Za przyjęciem jej z tymi zmianami głosowało 64 senatorów, 30 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Ustawa, uchwalona przez Sejm na 7. posiedzeniu, 27 stycznia 2012 r., przewiduje „zamrożenie” płac w sferze budżetowej, wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli, waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych i podwyżki dla służb mundurowych. Zgodnie z ustawą, wydatki budżetu państwa w 2012 r. mają wynieść nie więcej niż 328 mld 765 mln 688 tys. zł (wzrost o 15 mld zł), dochody − 293 mld 766 mln 128 tys. zł, deficyt 34 mld 999 mln 560 tys. zł, a deficyt budżetu środków europejskich − 4,5 mld zł.


Prognozowany przez rząd wzrost gospodarczy w 2012 r. to 2,5% PKB, inflacja 2,8%, a bezrobocie przewidywane na koniec roku − 12,3%. Dług publiczny w roku 2012 ma wynieść około 830 mld zł, czyli 52,4% PKB. Wydatki na jego obsługę wzrosną o 2,7%. W projekcie budżetu zwiększono subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego o 3,8%, w tym w części oświatowej o 4,8% na zaplanowane na 1 września podwyżki płac dla nauczycieli oraz inne zmiany reorganizacyjne w oświacie. Ponadto na mocy ustawy w marcu nastąpi waloryzacja emerytur i rent, a w październiku − warunkowa podwyżka płac funkcjonariuszy służb mundurowych. Pieniądze na wzrost ich wynagrodzeń (w sumie ponad 76 mln zł) mają pochodzić z rezerwy na przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i usuwanie ich skutków, jeśli do tego czasu nie nastąpi nadzwyczajna sytuacja, na którą wykorzystano by pieniądze z tej rezerwy. Zgodnie z sejmową poprawką, Straż Graniczna otrzyma na wzrost pensji 16,4 mln zł, Państwowa Straż Pożarna – 30 mln zł, Biuro Ochrony Rządu − 2,2 mln zł, a Służba Więzienna – 27,2 mln zł. Ponadto podczas prac w Sejmie zmniejszono wydatki bieżące na szkoły artystyczne i środki przeznaczono na podwyższenie wynagrodzeń pracowników administracyjnych szkół i placówek oświatowych artystycznych podległych ministrowi kultury. Dokonano przesunięcia w wydatkach majątkowych na dokończenie realizacji przez Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej zadania o nazwie „wirówka przeciążeniowa” (ponad 6 mln zł). W części: „Zdrowie” przesunięto środki w ramach programów polityki zdrowotnej z wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Budżet województwa małopolskiego dostosowano do rzeczywistych planowanych działań podejmowanych przez to województwo. Dokonano także zmian w części: „Rezerwy celowe”, dotyczących utworzenia nowej pozycji pod nazwą: „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą” z kwotą 53 mln zł kosztem budżetu Kancelarii Senatu. Wprowadzono też nową pozycję: „Digitalizacja zbiorów Ossolineum we Lwowie” z kwotą 1 mln zł.