Poprzednia wersja

W dniach 1−2 lutego 2012 r. odbyło się 5. posiedzenie Senatu. Rozpatrzono na nim 3 ustawy, które przyjęto bez poprawek. Wśród nich była m.in. ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, uchwalona przez Sejm 27 stycznia 2012 r. na podstawie pilnego projektu rządowego. Za przyjęciem nowelizacji bez poprawek głosowało 59 senatorów, 22 było przeciw.

Nowela przesuwa z 1 września 2012 r. na 1 września 2014 r. termin wprowadzenia obowiązku szkolnego dla sześciolatków. Oznacza to, że dzieci urodzone w 2006 i 2007 r. w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 mogą rozpoczynać edukację szkolną, ale nie muszą. Zdecydują o tym rodzice. W ocenie rządu, zmiana terminu pozwoli na lepsze przygotowanie szkół na przyjęcie sześciolatków. W noweli przewidziano też, że w ciągu 2 najbliższych lat szkolnych nauczyciele wychowania przedszkolnego, w ramach zajęć z dziećmi 6-letnimi, które będą kontynuować przygotowanie przedszkolne, mają obowiązek rozwijania nabytej wiedzy i umiejętności tych sześciolatków z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych.

Podczas debaty minister edukacji Krystyna Szumilas poinformowała, że we wrześniu 2011 r. do I klas poszło tylko 20% sześciolatków, ale były też gminy, w których naukę w szkole rozpoczęło 50, a nawet 100% 6-letnich dzieci. Według niej, miało to miejsce tam, gdzie samorządy prowadziły dialog z rodzicami. Minister edukacji dodała, że resort przygotował materiały informacyjne, dzięki którym samorządom będzie łatwiej przekonać rodziców do wcześniejszej edukacji szkolnej.


Senatorowie podjęli też 3 uchwały okolicznościowe. Inicjatorem uchwały ustanawiającej rok 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku, która wpisuje się w obchody Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, była Komisja Rodziny i Polityki Społecznej. W opinii Izby, uniwersytety trzeciego wieku to znakomity przykład pozarządowej organizacji samopomocowej. Funkcjonują one dzięki społecznej pracy wielu tysięcy wolontariuszy, poświęcających swój czas i energię dla dobra i rozwoju innych seniorów. W uchwale podkreślono też, że obejmujący dziś już ponad 350 uniwersytetów i ponad 100 tys. członków ruch społeczny w Polsce jest prawdziwym fenomenem na skalę europejską, niemającym sobie równego pod względem bogactwa działalności i inicjatyw. W uchwale Senat wyraził uznanie uczelniom, które działają na rzecz tworzenia i rozwoju uniwersytetów trzeciego wieku. Docenił także wkład samorządowców w rozwój seniorskich organizacji społecznych.

Z inicjatywy grupy senatorów PiS podjęto uchwałę w sprawie uczczenia 100. rocznicy śmierci błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza. Senat oddał w ten sposób hołd „wielkiemu, działającemu na przełomie XIX i XX wieku, patriocie i wychowawcy dzieci i młodzieży z ubogich rodzin, założycielowi zgromadzeń zakonnych św. Michała Archanioła”. W uchwale przypomniano, że ten charyzmatyczny wychowawca i wybitny organizator założył świeckie Towarzystwo „Powściągliwość i Praca”, krzewiące wśród dzieci i młodzieży z ubogich rodzin ideę rzetelnej pracy. Głosił, że pracowitość podnosi rodziny i narody, a próżniactwo jest początkiem wszelkiego upadku materialnego i moralnego.

Uchwałę ogłaszającą maj 2012 r. Miesiącem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa podjęto z inicjatywy grupy senatorów PO. Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa zaczęła nadawać swoje audycje 3 maja 1952 r. Senatorowie podkreślili, że przez cały czas swojego istnienia „kształtowała świadomość społeczną i kulturową Polaków. Budowała polski patriotyzm. Przygotowywała nas do wolności, która przyszła w roku 1989, i do nowych zasad współżycia międzynarodowego”. Senatorowie wyrazili wdzięczność rządowi USA za wsparcie finansowe i organizacyjne, a także Polakom na obczyźnie za ich „wytrwałość, pracę i bezprzykładne przywiązanie do kraju i rodaków”. Izba dała wyraz przekonaniu, że instytucje i obywatele znajdą odpowiednie sposoby uczczenia zasług Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa i będą je stawiać za wzór środkom społecznego przekazu, służącym całemu narodowi i społeczeństwu obywatelskiemu.

Senat w wyniku głosowania tajnego wyraził zgodę na powołanie Magdaleny Gaj na stanowisko prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (65 głosów za, 20 – przeciw, 1 wstrzymujący się). Ponadto zapoznał się z programem prac Komisji Europejskiej na rok 2012, a także z informacją o pakiecie wieloletnich ram finansowych UE na lata 2014-2020 oraz informacją prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta o sytuacji w polskiej prokuraturze.