Poprzednia wersja

Grupa senatorów: Andrzej Pająk, Grzegorz Bierecki, Jan Filip Libicki, Mieczysław Gil, Robert Mamątow, Jan Maria Jackowski, Kazimierz Jaworski, Grzegorz Wojciechowski, Maciej Klima, podpisała się pod projektem uchwały w sprawie udziału świeckich i duchownych katolików w debacie publicznej. Wnioskodawcy określili swój projekt jako reakcję na antyklerykalne wystąpienia członków Ruchu Palikota, którzy „głoszą pogląd, jakoby hierarchowie Kościoła Katolickiego nie mieli prawa wypowiadać się publicznie powołując się na swoją funkcję”. – Dzisiejsze pokolenie Polaków stoi przed wyzwaniami, takimi jak: dyktatura relatywizmu, antykatolicyzm i laicyzm, konsumpcjonizm, ideologia gender, aborcja, eutanazja, konkubinaty jednopłciowe, promocja homoseksualizmu. Potrzebne są zatem przebudzenie ludzi dobrej woli oraz obrona podstawowych wartości i godności człowieka, a nie kneblowanie ust i zakaz publicznego głoszenia orędzia Ewangelii – stwierdził senator Jackowski.

W dniu 25 września br. Komisja Ustawodawcza Senatu RP opowiedziała się jednak za odrzuceniem w pierwszym czytaniu projektu uchwały ws. udziału świeckich i duchownych katolików w debacie publicznej. Komisja Ustawodawcza odrzuciła projekt uchwały głosami 5 do 2 w pierwszym czytaniu.

Tekst w/w uchwały


UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – stanowisko Senatu RP w sprawie udziału świeckich i duchownych katolików w debacie publicznej.

Wobec pojawiających się coraz częściej negatywnych uwag i opinii, dotyczących uczestnictwa świeckich i duchownych katolików w debacie publicznej, Senat RP stwierdza, iż:

1. Zarówno świeccy jak i, duchowni katolicy mają pełne i oczywiste prawo do prezentowania swego stanowiska w debacie publicznej. Prawo to mają oni chociażby z racji posiadania pełni praw, przysługujących obywatelom polskim.

2. Prawo to posiadają oni także z tytułu zagwarantowanej konstytucyjnie wolności religijnej, co oznacza, że przysługuje im oczywiste prawo oceny zjawisk i postaw społecznych, z perspektywy wyznawanej przez nich wiary.

3. Senat RP uznaje, że prawo to przysługuje polskim katolikom także z tytułu tej wolności do wyrażania publicznych stanowisk, jaką cieszą się w Polsce organizacje pozarządowe.

4. Wskazując na to prawo Senat RP uważa jednocześnie, że także wyjątkowa rola duchowa i społeczna, jaką przez wieki pełnił i pełni dla Polaków Kościół Katolicki, sama w sobie daje im oczywiste prawo do równoprawnego uczestnictwa w dyskursie publicznym.

5. Senat RP wzywa te wszystkie siły polityczne, które starają się budować swoją obecność w debacie publicznej na kwestionowaniu prawa Kościoła do równoprawnego w niej udziału, do zaprzestania tego typu działań.

Uzasadnienie

Przedstawiciele parlamentarnego ugrupowania Ruch Palikowa publicznie głoszą pogląd, jakoby hierarchowie Kościoła Katolickiego nie mieli prawa wypowiadać się publicznie powołując się na swoją funkcję, gdyż stanowi to naruszenie demokracji i rozdziału Kościoła od państwa. Stanowczo protestujemy przeciwko takiemu stawianiu sprawy. Tego typu poglądy stanowią nawiązanie do najgorszych lewicowo-totalitarnych tendencji, które dokonały duchowego spustoszenia naszego kontynentu w ciągu kilku ostatnich wieków i pociągnęły za sobą miliony ofiar. Kościół Katolicki działa legalnie w Polsce, podobnie jak wszystkie inne podmioty korzysta z gwarancji konstytucyjnych, w tym z gwarancji wolności słowa. Wzywanie do pozbawienia tych praw jest jawnym dążeniem do złamania podstawowych zasad ustawy zasadniczej. Stosowne organy powinny zbadać, czy partia polityczna głosząca tego typu poglądy ma prawo działać w świetle obowiązujących przepisów.