Poprzednia wersja

W dniu 29 listopada 2012r. odbyła się w Wadowickim Centrum Kultury uroczysta sesja Rady Powiatu w Wadowicach, podczas której dokonano podsumowania pracy samorządu powiatowego po kolejnym roku kadencji. Wśród zaproszonych gości był senator Andrzej Pająk, jednak z powodu trwającego posiedzenia Senatu RP nie mógł być obecny, przekazał natomiast wcześniej na ręce Starosty Jacka Jończyka list gratulacyjny.


Wśród gości zgromadzonych na Sali nie zabrakło członków Zarządu Powiatu, Radnych Powiatowi, Burmistrzów i Wójtów oraz Przewodniczących rad gmin Powiatu Wadowickiego, kierowników urzędów i instytucji administracji państwowej, szefów służb mundurowych, kierowników powiatowych inspektoratów, komendantów straży pożarnych, kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Wadowickiego oraz wydziałów Starostwa Powiatowego. Przewodniczący Rady Powiatu Józef Łasak przypomniał, że w trakcie IV kadencji Rada Powiatu podjęła już 273 uchwały. Do najważniejszych zaliczył decyzję o rozbudowie Szpitala Powiatowego w Wadowicach o nowy Pawilon Łóżkowy „E” oraz przyjęcie Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wadowickiego. Podkreślił również troskę radnych o edukację młodzieży, przypominając w tym miejscu o przyjętych przez Radę stypendiach naukowych dla uczniów. Józef Łasak podziękował też organizacjom społecznym za ich działalność tak cenną dla środowisk lokalnych. Na zakończenie wyraził swoją wdzięczność dla radnych powiatowych oraz pracowników Starostwa, za zaangażowanie i ciężką pracę przy realizacji wielu niełatwych zadań.

Starosta Jacek Jończyk przypomniał najważniejsze decyzje, rozstrzygnięcia i dokonania Zarządu Powiatu w mijającym roku. Mówiąc o działalności zewnętrznej wspomniał o powołaniu Konwentu Burmistrzów, Wójtów i Starosty Wadowickiego. Na zakończenie Starosta podkreślił, że w swoich działaniach Zarząd Powiatu kieruje się zasadami transparentności, rzetelności, merytoryczności i sprawiedliwości, ale też oszczędności i gospodarności. Po zamknięciu sesji przyszedł czas na występ Waldemara Malickiego oraz Kwartetu Smyczkowego „Obsession”. Słuchacze wysłuchali najsłynniejsze tematy muzyki klasycznej i rozrywkowej oraz nowe aranżacje znanych utworów m.in. Antonio Vivaldiego, Wolfganga Amadeusza Mozarta oraz Johanessa Brahmsa.