Poprzednia wersja

W dniach 19 – 20 lutego 2014r. odbyło się 49. posiedzenie Senatu RP, podczas którego oprócz wielu innych ustaw była również procedowana i głosowana ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Była to inicjatywa prezydencka, której celem było zracjonalizowanie procesu tworzenia lub znoszenia sądów powszechnych przez ministra sprawiedliwości w sposób możliwie elastyczny z zachowaniem jednakże przejrzystych kryteriów. Tymi kryteriami są: liczba mieszkańców zamieszkujących obszar działania sądu w liczbie nie mniejszej niż 50 tysięcy mieszkańców oraz obciążenie sądu mierzone liczbą spraw wpływających do niego – minimum 5 tysięcy, licząc łącznie sprawy cywilne, karne, rodzinne i nieletnich – w roku kalendarzowym. Tak przyjęte kryteria pozwalają przywrócić zlikwidowane sądy rejonowe, w tym Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej. Głosowanie nad przyjęciem tej ustawy wraz ze zgłoszonymi 15 poprawkami odbyło się w dniu 20 lutego 2014r.

31 głosowanie Senatu w tym dniu dotyczyło głosowania nad podjęciem ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek. Głosowało 77 senatorów – 76 było „za”, 1 się wstrzymał, był to senator Krzysztof Słoń. Wśród senatorów glosujących „za” byłem również ja – w załączeniu przesyłam wydruk wyników tego głosowania.

Jakież było moje zdumienie, gdy dotarła do mnie informacja – którą sprawdziłem – że w dniu 25 września 2014r. na XL sesji Rady Powiatu Suskiego radny Artur Kruźlak poinformował radnych oraz opinię publiczną powiatu suskiego, że ustawę tą popierali i głosowali „za” senatorowie PO i PSL, natomiast przeciwny jej – czyli przywróceniu Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej – był senator z tego okręgu Andrzej Pająk. Informację tą potwierdził wymachując kartką papieru, na której był rzekomo wynik głosowania, gdzie widniał zapis, że senator Andrzej Pająk głosował przeciw!

Odsyłam do sprawdzenia tych informacji w stenogramie z 49 posiedzenia Senatu RP w dniach 19 – 20 lutego 2014 r., pozostawiam wypowiedź radnego Artura Kruźlaka bez komentarza, a zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych będę dochodził w sądzie.

Andrzej Pająk

Senator RP

Poniżej wyniki głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przedmiotowej ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.