Poprzednia wersja

Pan

Jan Dworak

Przewodniczący Krajowej Rady

Radiofonii i Telewizji

Skwer ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 9

01-015 WARSZAWA

Na Pana ręce składam protest oraz wyrazy oburzenia z powodu nieuwzględnienia wniosku Fundacji Lux Veritatis o przydzielenie koncesji do nadawania przez Telewizję Trwam na tzw. multipleksie cyfrowym. Czynię to w imieniu mieszkańców Małopolski Zachodniej, która obejmuje powiaty chrzanowski, myślenicki, oświęcimski, wadowicki i suski. Czynię to jako Senator Rzeczypospolitej Polskiej, wybrany w powiatach, które stanowiły największy w Polsce jednomandatowy okręg wyborczy (nr 30).

Liczył on 513 tys. wyborców (około 650 tys. mieszkańców), z kolei najmniejszy okręg (nr 61), w którym wybrano senatora Włodzimierza Cimoszewicza,liczył 176 tys. wyborców (około 215 tys. mieszkańców), co oznacza trzykrotną różnicę! Stało się tak w wyniku bezczelnego gerrymanderingu, tj. manipulowania granicami okręgów w celu uzyskania korzystnego wyniku przez partię mającą wpływ na kształtowanie ordynacji wyborczej.

Przywołuję ten własny przykład ponieważ uważam, że taki bezczelny gerrymandering zastosowała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji pod Pana przewodnictwem w imię jednego celu, mianowicie zapewnienia monopolu władzy i interesów partyjnych poprzez eliminację niewygodnego nadawcy, który pełnym głosem wyraża wartości katolickie, polskie, patriotyczne. Nadawcy, Telewizji Trwam, która jak żadna inna stacja telewizyjna jest obiektem ciągłych ataków ze strony instytucji państwa.

Kształt myślenia ludzi zasiadających w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji jest taki sam jak tych, którzy dzielili okręgi wyborcze, na pewno bliższy osobie, której powierzono zadanie cenzora, tj. wycinania określonych treści, ich eliminowanie z życia publicznego, tak by nie stanowiły zagrożenia dla władzy, która chce posiadać monopol. Opisywany tok myślenia zupełnie nie przystaje do wartościowych cech osoby mającej poczucie odpowiedzialności za budowanie demokratycznych instytucji Państwa, które stałyby na straży wolności słowa, wolności wyznania i religii oraz uczyły umiłowania Ojczyzny i troski o Nią.

W poczuciu swojego obowiązku, sprawując mandat otrzymany w wyborach bezpośrednich od społeczeństwa deklarującego się w ponad 90% jako katolickie, żądam od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przyznania Telewizji Trwam należnego jej miejsca na tzw. multipleksie cyfrowym. Żądam zaprzestania dyskryminacji katolickich mediów oraz upokarzania, ośmieszania i wykluczania ich z przestrzeni publicznej.

Andrzej Pająk

Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Sucha Beskidzka, dnia 18 stycznia 2012r.