Poprzednia wersja

W dniu 10 stycznia br. Prawo i Sprawiedliwość oraz Klub Parlamentarny PiS zorganizował w Sali Kolumnowej w Sejmie konferencję „Samorząd terytorialny w Polsce – problemy i zagrożenia”. W panelu wziął udział senator Andrzej Pająk, samorządowiec z ponad 20-letnim doświadczeniem, w przeszłości trzykrotnie wybierany na wójta gminy Zawoja (1990-1998) oraz czterokrotnie na Starostę Suskiego (1999-2011). Jako pierwszy głos zabrał prezes PiS Jarosław Kaczyński, który podziękował zebranym i podkreślił rangę spotkania. Prezes Kaczyński w swoim przemówieniu przedstawił bieżącą sytuację samorządu terytorialnego w Polsce, podkreślając największe zagrożenia dla jego sprawnego funkcjonowania. Następnie głos zabierali kolejni prelegenci, przedstawiciele samorządów różnego szczebla, którzy zwracali uwagę na wady obowiązujących rozwiązań prawnych w zakresie Ustawy o Samorządzie Terytorialnym.


 

Po przeprowadzonej dyskusji przyjęto następujące postulaty:

1. Przywrócenie zasady rekompensowania ubytków finansowych w dochodach własnych JST (Jednostek Samorządu Terytorialnego), które są rezultatem zmian prawnych;

2. Zabezpieczenie pokrycia kosztów funkcjonowania oświaty;

3. Ujęcie w subwencji oświatowej wydatków ponoszonych na prowadzenie przedszkoli i oddziałów zerowych;

4. Wprowadzenie zwrotu VAT od prowadzonych inwestycji przez JST z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne;

5. Zmiana mechanizmu przyznawania subwencji wyrównawczej, która powinna uwzględniać nie tylko nierówny rozkład dochodów JST, ale także zróżnicowane koszty realizacji zadań (powiązanych z mechanizmem wpłat do budżetu tzw. „janosikowego”);

6. Przekazywanie nowych zadań w sposób prawnie uporządkowany, uwzględniający rzetelną wycenę kosztów zadania i pełnego ich pokrycia oraz określenie standardów realizacji zadań;

7. Ustalenie zasad reguły wydatkowej z samorządami i odsunięcie jej wprowadzenia w czasie

8. Procedura ograniczenia deficytu powinna uwzględniać możliwość rozwoju JST, w tym realizację projektów z udziałem środków unijnych;

9. Nadanie organizacjom samorządowym uprawnienia do wniesienia skargi konstytucyjnej w zakresie zadań JST

10. Zapewnienie opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych