Poprzednia wersja

W dniu 12 grudnia 2016 r. w Senacie odbyła się konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa”, zorganizowana przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy z Wydziałem Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Podczas spotkania dyskutowano o szeroko rozumianym bezpieczeństwie i porządku publicznym, a także o działaniach władz w celu zaspakajania poczucia bezpieczeństwa obywateli. Otwierając konferencję, zastępca przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senator Andrzej Pająk zapewnił, że wszelkie propozycje zmian dotyczące kwestii bezpieczeństwa mogą być wykorzystane w senackich inicjatywach ustawodawczych.


Kompetencje administracji publicznej w sferze porządku i bezpieczeństwa publicznego określone w konstytucji i ustawach samorządowych omówiła prof. Anna Gołębiowska z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.

Mówiąc o organizacji i zarządzaniu bezpieczeństwem w przyszłości, prof. Marek Lisiecki z Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego podkreślił, że obecne zagrożenia mają głównie charakter społeczno-ekonomiczny, i tak będzie też w przyszłości. Badania wskazują, że mieszkańcy krajów UE najbardziej obawiają się bezrobocia (47%), przestępczości i złej sytuacji gospodarczej.

Zdaniem prof. Marka Lisieckiego większość potrzeb społeczności lokalnych w zakresie bezpieczeństwa powinna być zaspakajana przez wyspecjalizowane organizacje samorządowe, a administracja rządowa powinna je wspierać tylko w sytuacjach szczególnych. Wskazał na potrzebę dalszej decentralizacji zadań związanych z bezpieczeństwem i utworzenia lokalnej policji oraz straży pożarnej.

„Ryzyko w rozumieniu zarządzania bezpieczeństwem obywateli ma zawsze 2 aspekty. Inaczej zagrożenie oceniają eksperci, a inaczej społeczność lokalna. Konieczne staje się uwzględnienie ryzyka zwanego społecznym wzburzeniem. Dlatego decyzje w sprawach bezpieczeństwa publicznego są zawsze decyzjami politycznymi” – mówił prof. Jerzy Wolanin z Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. W kontekście odporności społecznej na zagrożenia przedstawił procedury szacowania ryzyka i zarządzania nim.

Prof. Bogdan Kosowski z Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego podkreślił, że jednym z elementów wpływających na poczucie i stan bezpieczeństwa społeczeństwa jest merytoryczne przygotowanie osób rozwiązujących problemy bezpieczeństwa w administracji publicznej. Powołał się na sondaż, w którym zaledwie 11% respondentów uznało, że w administracji zatrudnione są osoby merytoryczne, a aż 75% – na podstawie znajomości i układów politycznych. Częste są też przypadki indywidualnego interpretowania przepisów przez urzędników. Na poprawę efektywności działania administracji publicznej, zdaniem prof. Bogdana Kosowskiego, może wpłynąć jakość kształcenia pracowników.

Z kolei prof. Marek Leszczyński z Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach mówił o różnych aspektach bezpieczeństwa personalnego (ekonomiczne, zdrowia, środowiska, osobiste, żywności, wspólnoty, polityczne) i roli administracji publicznej w kształtowaniu i zarządzaniu nim. Instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo personalne to samorząd regionalny, instytucje: edukacyjne, porządku i bezpieczeństwa, pomocy społecznej i wsparcia społecznego, rynku pracy, ochrony zdrowia, inspekcje i straże odpowiedzialne za środowisko naturalne. Zwiększeniu bezpieczeństwa personalnego powinna służyć zasada partycypacji społecznej, a także decentralizacja wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Jeśli chodzi o zaspokojenie bezpieczeństwa personalnego, za mało efektywną uznał obecną strukturę administracji samorządowej, która nie uwzględnia różnic między małymi i dużymi miastami.

Nowoczesne techniki wykorzystywane w zarządzaniu kryzysowym (m.in. teoria matryc stowarzyszonych, multimedialne treningi decyzyjne w edukacji dla bezpieczeństwa) przedstawił dr Marcin Smolarkiewicz ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.