Poprzednia wersja

W dniach 20, 21 i 22 grudnia 2011 r. odbyło się 3. posiedzenie Senatu, podczas którego rozpatrzono 5 ustaw. Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, uchwalona przez Sejm 16 grudnia 2011 r., przewiduje m.in. wzrost od 1 stycznia 2012 r. akcyzy na olej napędowy i wyroby tytoniowe. Zakłada utrzymanie na obecnym poziomie wynagrodzeń w sektorze finansów publicznych, a także wynagrodzeń sędziów i prokuratorów. Obniżeniu do 30% ulegnie maksymalny poziom dotacji z budżetu państwa dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na dofinansowanie wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. „Zamrożona” zostanie również wysokość przyszłorocznych odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zgodnie z ustawą, szkolenia, staże podyplomowe i rezydentury dla lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych będą finansowane ze środków Funduszu Pracy. Ustawa wprowadza też nowe zasady zaokrąglania podstawy opodatkowania, co uniemożliwi zakładanie lokat bankowych z dzienną kapitalizacją odsetek, których zyski nie podlegają 19-procentowej stawce tzw. podatku Belki.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych wniosła o przyjęcie ustawy bez poprawek. W wyniku głosowania poparcie Senatu uzyskała poprawka senatora K. Kleiny, zgodnie z którą na utworzenie etatów w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich przeznaczono 1 mln zł. Za przyjęciem tzw. ustawy okołobudżetowej z tą zmianą głosowało 62 senatorów, 32 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.


Senat przyjął bez poprawek ustawy: zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw; o zmianie ustawy o ewidencji ludności; o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z rekomendacją Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, Senat przyjął też bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (57 głosów za, 30 przeciw). Izba nie poparła wniosku mniejszości tych komisji o odrzucenie ustawy (27 głosów za, 57 przeciw). Nowela, uchwalona w trybie pilnym przez Sejm 21 grudnia 2011 r., przewiduje wzrost o 2% składki na ubezpieczenie rentowe w części finansowanej przez płatników. Składka wzrośnie z 6 do 8% i będzie finansowana w 1,5% przez ubezpieczonego, a w 6,5% − przez pracodawcę.

Senat zdecydował ponadto o utworzeniu Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej. Przeprowadzono także drugie czytanie projektu uchwały ogłaszającej rok 2012 Rokiem Radia Wolna Europa, przygotowanego przez senatorów PO. W trakcie dyskusji zostały zgłoszone poprawki i projekt skierowano do Komisji Ustawodawczej.

Senat 90 głosami, przy 3 wstrzymujących się, podjął natomiast uchwałę o potępieniu stanu wojennego w 30. rocznicę jego wprowadzenia. Izba oddała w ten sposób cześć pamięci ofiar stanu wojennego i złożyła hołd „wszystkim niezłomnym, którzy prowadzili działalność opozycyjną, organizowali pomoc pokrzywdzonym, uczestniczyli w manifestacjach patriotycznych i w inny sposób przyczyniali się do zachowania wartości i aspiracji Polaków”. W uchwale przypomniano, że już pierwszej nocy aresztowano i internowano ponad 3 tys. działaczy „Solidarności” i intelektualistów, a w następnych miesiącach liczba uwięzionych wzrosła do prawie 10 tys. Senat uznał, że „twórcy stanu wojennego, łamiąc ówcześnie obowiązującą konstytucję, dokonując wojskowego zamachu stanu dla obrony interesów obcego mocarstwa i utrzymania władzy, okryli się wieczną hańbą”. Wskazano też, że do dzisiaj autorzy stanu wojennego nie zostali prawomocnie osądzeni.

Senatorowie zapoznali się także z informacją o udziale Polski w pracach Unii Europejskiej od stycznia do czerwca 2011 r. (w okresie prezydencji Węgier), którą przedstawił wiceminister spraw zagranicznych Maciej Szpunar.

Izba wybrała też swoich przedstawicieli w Krajowej Radzie Sądownictwa i Krajowej Radzie Prokuratury. Senat w Krajowej Radzie Sądownictwa będą reprezentować senatorowie Grażyna Sztark i Piotr Zientarski, a w Krajowej Radzie Prokuratury – senatorowie Zbigniew Meres i Sławomir Preiss.

Ponadto dokonano zmian w składach 5 komisji senackich.