Poprzednia wersja

W dniach 14 – 15 września 2016 r. w Alwerni miały miejsce Centralne Obchody 400-lecia Klasztoru w Alwerni oraz Ogrody Sztuki. W uroczystościach udział wziął senator Andrzej Pająk, który skierował do społeczności klasztornej okolicznościowy list.

Z okazji tak szacownego jubileuszu 400 – lecia Klasztoru w Alwerni, składam na ręce Ojca serdeczne gratulacje, podziękowania i życzenia dla całej Klasztornej Wspólnoty. Zakon Prowincji Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Zakonu Braci Mniejszych, zwany powszechnie Bernardynami, odegrał i odgrywa w polskim Kościele znaczną rolę. Gratuluję czterech wieków działalności na alwernijskiej ziemi, w trosce o dobro ludzi, zgodnie z przesłaniem świętego Franciszka z Asyżu, który zalecał Braciom dbać nie tylko o własne uświęcenie, ale też i o uświęcenie bliźnich, stąd charakterystyczne dla Bernardynów przebywanie i apostolstwo wśród prostego ludu poprzez kwestę, kaznodziejstwo, ale też i działalność kulturalną.


Uroczystości jubileuszowe stanowią dobrą okazję do spojrzenia wstecz na pozytywne dokonania minionych pokoleń, na dobro, jakie dokonało się dzięki świadectwu wiary kolejnych pokoleń Braci. Dobrze będzie podsumować teraźniejszość i z ufnością spojrzeć na czekającą Was przyszłość. Ufam, że trwające dziękczynne uroczystości jubileuszowe wleją w serca Braci nowego, silnego ducha i jestem przekonany, że historia Braci Bernardynów w Alwerni nadal będzie pisana złotymi zgłoskami w dziejach Kościoła tej ziemi, której tak wiernie służycie.

Życzę szczególnego błogosławieństwa Bożego na dalsze stulecia, na nowy odcinek historii Klasztoru pisanego służbą Bogu, Kościołowi i bliźnim przez ofiarną pracę Braci tu w Alwerni i powiecie chrzanowskim. Oby cały Zakon Prowincji Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Zakonu Braci Mniejszych potrafił jak najpełniej odpowiadać na wezwania Kościoła, współczesnego człowieka i świata.

Czcigodny Ojcze, proszę przyjąć serdeczne życzenia wielu łask Bożych, niezmiennej wytrwałości w głoszeniu Ewangelii, satysfakcji z dokonań oraz pomyślności w realizacji dalszych planów i zamierzeń.