Poprzednia wersja

Na zakończonym 26 listopada 2015 r. posiedzeniu Senat bez poprawek przyjął nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym Izba opowiedziała się za 70-proc. podatkiem od wysokich odpraw wypłacanych odchodzącej kadrze kierowniczej przez spółki skarbu państwa, lub należące do samorządów. Senatorowie ponadto wprowadzili zmiany w składzie komisji senackich.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza zmiany w opodatkowaniu odpraw i odszkodowań dla kierujących spółkami Skarbu Państwa. Odprawy oraz odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji, których wysokość przekracza zaproponowane w nowelizacji limity, zostaną opodatkowane zryczałtowanym 70-procentowym podatkiem. Jeśli odprawa z tytułu m.in. rozwiązania przed terminem umowy o pracę lub świadczenie usług zarządzania przekroczy trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia osoby zwalnianej, to 70-procentowy podatek będzie odprowadzony od nadwyżki. Nowe przepisy są zbieżne z regulacjami ustawy z 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tzw. ustawy kominowej), która zakazuje przyznawania wyższych odpraw. Drugie z nowych rozwiązań dotyczy odszkodowań przyznawanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji. W tym przypadku 70-procentowym podatkiem ma być obciążona ta część odszkodowania, która przekracza wysokość 6-miesięcznego wynagrodzenia tej osoby. Zmiany te obejmą spółki, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne państwowe lub komunalne osoby prawne dysponują większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu.

W uzasadnieniu do noweli czytamy m.in., że zmiany zmierzają do przeciwdziałania patologiom polegającym na przyznawaniu wyjątkowo wysokich odpraw oraz odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji członkom zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa. „Celem wysokiego opodatkowania ponad rozsądne minimum jest wpłynięcie na zachowania stron takich kontraktów i dostosowanie wysokości odpraw i odszkodowań do rozsądnych i uczciwych standardów” – napisano. Nowela ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r.